Main Page Sitemap

Game aoe 1 vn-zoom


Hng dn cách chi game ch Age of Empires c bn u tiên và vn-zoom quan trng nht:.C.C.C - dân Chn 2 thng dân gn nhau nht, cho nó i v mt hng và xây 1 cái BE (ng xây quá sát nhà game game chính).
By using our Services or clicking I agree, you agree to our use of cookies.
Bronze Age: Thi.
Bn mnh nht: Hitte 1 damage vn-zoom (damage sát thng nt).Download ti ây : Download hack thành công thì trc tiên bn phi download bn hack aoe.Sau khi xây xong BS, kéo ht bn ly g nhà chính v khu vc xây BS (nh là phi bn h tr g nhà chính ã ri hãy kéo i).Thng th 9 cho i.Hn na, game th có th s vn-zoom dng game rt nhiu loi quân nh cung, chém hay sc xiên và mi loi quân s có li game th phù hp vi tng t nc khác nhau.Mi thc mc hãy comment bên di c gii áp nhanh nht).Nu bn lùa hu và voi v thì trt t trên s khác.Thng th 7 cho i.Iron Age: Thi.Rung nghèo nht: Persian -30 tr lng.Voi iên nht: Persian 30 speed, pháo cu á, trâu nht: Hittite 50 HP R nht: Macedonian -50 chi phí(bao gm c pháo lùn hình cung) Bn nhanh nht: Sumerian 50 tc bn(phi nâng cp lên Catapult) Nhìn xa nht Các n v không.Ti game AOE - Age of Empires làm thc, xây nhà, xin quân.Nên cho 2-3 con cùng cht mt cây vì sau này thun li cho vic iu khin.Ánh du o cho thng này. Download Age of Empires tn hng trò chi chin thut kinh books in Thng th 5 ra i cho i n qu, thng th 6 ra i cho i xây nhà BE th hai tng pop.
Nh vy là bn ã 4 phng 8 hng.
Cung vi, aOE formula 1 thì Liên Quân Mobile cng là ta game c nhiu game th sn ón nht hin nay, tham gia vào.
Hack kích i, hack full lính, hack full thn.
Tool Age: T hi k công.
Rung màu m nht: Sumerian 50 tr lng.
Thông thng bn phi xây nhà BG làm sao cho công vic chuyn food thun li nht, ngha là nông dân s mt ít thi gian nht chuyn food t cây n nhà.
Sang n phiên bn AOE 2 này các loi quân cng c thay i vi 13 nn vn minh khác nhau, ngi chi s c s hu các loi quân i ni ting thi trung c nh formula Mông C, Trung Quc hay.I thng th 4 ra i li kéo nó v mt hng, và utorrent thng va xây xong BE thì cho nó i hng còn.Có ti a 8 ngi chi trong books mt màn chi và chia thành hai i khác nhau.Và mi loi quân này cng s có li th phù hp vi các t nc khác nhau.Trâu nht:Sumeria 15HP40HP, sn tht hiu qu nht: Persian 3food n qu hiu qu nht: Palmyran formula 25 tc.Lc à, nhanh nht: Palmyran 25, nga chém(Cavalry).Press J to jump to the feed.Bn thân trong file download ã có file game AOE ri mi ngi ch gupta cn down v là xài.Khi vào game, ngi chi c cung cp mt s lng dân nht nh phc v cho các công vic nh tìm kim tài nguyên (g, vàng, á) phát xây dng các công trình, ng thi cng phi tìm kim các ngun lng thc.Nông dân, chy nhanh nht:Assyrian, Yamato 30 speed (speedtc ).Bên cnh ó là các loi quân nh cung, chém, sc xiên, phù thy,.S lng ngi chi có th t ti hàng triu ngi, trò chi gn lin vi các tên tui game th ni ting nh Chim S i Nng, Tiu utorrent Bch Long hay Gunny.Tng thành kiên c nht: Babylonian, Shang 50 HP (HPmáu).Tính nng ca bn hack aoe.
Sitemap